English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 88987/118693 (75%)
Visitors : 23571517      Online Users : 279
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:0(0.00%)
  含全文筆數:112(99.12%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:112(100.00%)
  下載大於100次:104(92.86%)
  檔案下載總次數:79999(100.00%)

  最後更新時間: 2019-12-13 05:23


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 231. (共10頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Chia-Ming   [1/1]
  Chang, Chiao-Ling [1/1]
  Chang, Chih-Chung [1/1]
  Chang, Hong-Yuan [1/1]
  Chang, Kai-Ming [1/1]
  Chang Liao, Nien-Chung [1/1]
  Chang, Teng-Chi [2/2]
  Chang, Ya-Wen [1/1]
  Chang, Yu-Liang [2/2]
  Chao, Hsueh-Wei Thomas [1/1]
  Chen, Chao-Cheng [1/1]
  Chen, Chien-Min [1/1]
  Chen, Chung-Cheng [1/1]
  Chen, Li-Pao [1/1]
  Chen, Lu-Huei   [2/2]
  Chen, Ning-Hsin [1/1]
  Chen, Shu-chih [1/1]
  Chen, Te-Sheng   [1/1]
  Chen, Ying-Nan [1/1]
  Chen, Yu-Fen [1/1]
  Cheng, Shu-Mei [1/1]
  Chiu, Kun-Shuan   [1/1]
  Chou, Chao-Liang [1/1]
  Chou, Ying-Lung [1/1]
  Chu, Pei-Lei [1/1]
  顯示項目1-25 / 231. (共10頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋