English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 88866/118573 (75%)
Visitors : 23556231      Online Users : 166
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:152(88.37%)
  含全文筆數:151(87.79%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:151(100.00%)
  下載大於100次:151(100.00%)
  檔案下載總次數:22852(100.00%)

  最後更新時間: 2019-12-08 20:01


  Top Upload

  Loading...

  Top Download

  Loading...

  RSS Feed RSS Feed
  Jump to: [Chinese Items]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   

  Showing items 126-150 of 316. (13 Page(s) Totally)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  View [10|25|50] records per page
  Author Name No. of items
  Wu, Yixian [1/1]
  Wu, Yu Han [1/1]
  Xiao, Rui-Yun [1/1]
  XIE, BINGYANG [0/1]
  Xie, Zeng [1/1]
  Xu, Yi-Yi [1/1]
  Yan, Zhi-Hui [0/1]
  Yang, Ya-Ting [1/1]
  Yao, Chi-Hung [1/1]
  Yeh, Kuan Ming [1/1]
  Yu, Qi Fen [1/1]
  Yu, Qiu-Yan [1/1]
  Yu, Yue [1/1]
  Zhang, An [0/1]
  Zhang, Xia-Wei [1/1]
  Zhang, Yi [1/1]
  Zhao, Yang [1/1]
  Zheng, Xing [0/1]
  Zhong, Xin [1/1]
  Zhou, Chu-Yi [0/1]
  Zhou,Ke-Qi [1/1]
  三村知寬 [1/1]
  余其芬 [1/1]
  俞秋豔 [1/1]
  傅詩涵 [1/1]
  Showing items 126-150 of 316. (13 Page(s) Totally)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  View [10|25|50] records per page

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback