English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 88866/118573 (75%)
Visitors : 23568491      Online Users : 151
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:152(88.37%)
  含全文筆數:151(87.79%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:151(100.00%)
  下載大於100次:151(100.00%)
  檔案下載總次數:23036(100.00%)

  最後更新時間: 2019-12-12 00:18


  Top Upload

  Loading...

  Top Download

  Loading...

  RSS Feed RSS Feed
  Jump to: [Chinese Items]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   

  Showing items 101-125 of 316. (13 Page(s) Totally)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  View [10|25|50] records per page
  Author Name No. of items
  Qian, Yu-Di [1/1]
  Qu, Bo-Yang [1/1]
  Shao, Qian Wen [1/1]
  Su, Yi-Jing [0/1]
  Sun, Lo-Shuan [0/1]
  Sun, Zhuo-Quan [1/1]
  Tai, Ching-Ting [1/1]
  Tai, Meng [1/1]
  Tan, Meng-Jie [1/1]
  Tsai, Chia-Chun [1/1]
  Tsai, Yi-Ning [1/1]
  Tseng, Hsaio Yuan [0/1]
  Tseng, Hsiao-Tong [1/1]
  Tu, Szu-Chieh [0/1]
  Tzeng, Yi Tyng [1/1]
  Wang, Chen-Lin [1/1]
  Wang, Jui [1/1]
  Wang, Shao-Wen [1/1]
  Wang, Tzu-Hua [1/1]
  Wang, Xian-Wen [1/1]
  Wei, Jacelyn [1/1]
  Weng, Shi-Qi [1/1]
  Wu, Chin-Wei [1/1]
  Wu, Chun-Kuei [1/1]
  Wu, Yi-Chun [1/1]
  Showing items 101-125 of 316. (13 Page(s) Totally)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  View [10|25|50] records per page

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback