English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 81739/111170 (74%)
造訪人次 : 21253883      線上人數 : 630
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [116/117]
  學位論文 [525/537]
  專書/專書篇章 [80/80]
  會議論文 [31/166]
  期刊論文 [594/648]
  校務發展計畫 [1/1]
  研究報告 [68/175]
  考古題 [64/64]

  社群統計


  近3年內發表的文件:141(7.89%)
  含全文筆數:1478(82.71%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:1417(95.87%)
  下載大於100次:1258(85.12%)
  檔案下載總次數:2099131(1.69%)

  最後更新時間: 2018-09-25 22:15

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目226-250 / 1387. (共56頁)
  << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Hung, Ying Tsung [1/1]
  Hwang, Ming-Sheng [2/2]
  Hwang S.-J. [3/3]
  Hwang, Shinn Jang [13/13]
  Hwang, SJ [2/2]
  Ihori, Toshihiro [3/3]
  Irene Su [1/1]
  James Prieger [3/3]
  Jan, Hui Ju [1/1]
  Jason Hockenberry [1/1]
  Jeng, Jing Rung [1/1]
  Jeng, Mei Jy [2/2]
  Jenn-Shyong Kuo [2/2]
  Jhang, Chong Lun [1/1]
  Jiang, Pei Huei [1/1]
  Jiun-Nan Pan [0/1]
  Joan C. Lo [1/1]
  Joe Chen [5/5]
  Joe(Kuo-Liang) Chen [1/1]
  Jorge Martinez-Vazquez [1/1]
  Joseph E. Harrington Jr. [2/2]
  Jue-Shyan Wang [1/1]
  Juin-jen Chang [1/1]
  K.L. Glen Ueng [0/1]
  Kamhon Kan [1/1]
  顯示項目226-250 / 1387. (共56頁)
  << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋