English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 82429/111618 (74%)
造訪人次 : 21422731      線上人數 : 678
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [34/34]
  學位論文 [439/461]
  專書/專書篇章 [16/16]
  會議論文 [10/313]
  期刊論文 [151/402]
  校務發展計畫 [1/1]
  研究報告 [2/2]
  考古題 [23/23]

  社群統計


  近3年內發表的文件:52(4.15%)
  含全文筆數:676(53.99%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:644(95.27%)
  下載大於100次:503(74.41%)
  檔案下載總次數:1842978(1.47%)

  最後更新時間: 2018-10-15 14:50

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目51-75 / 782. (共32頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chou, Li-Fang   [1/1]
  Chou, Yueh-Ching [1/1]
  Christian,Timothy J. [1/1]
  Chu, Gwo-Hua [2/2]
  Chu,Gwo-Hwa [5/5]
  Chuang, Nai Hsin [1/1]
  Chyi-herng Chang [1/2]
  Ciou,Yan Rong [1/1]
  Cooney, S. [1/1]
  Dai, Yu-Tzu [1/1]
  Deng, Bang-Wen [1/1]
  葉敏愷 [0/1]
  馬惠鈴 [0/1]
  Fang, Shih Chi [1/1]
  Fu, Bo Shone [1/1]
  Gei, Mei-Jen [1/1]
  He, Zhong Dai [1/1]
  Ho, Fang Tsun [1/1]
  HO HUNG-CHENG [1/1]
  Hong, Vuong Xuong [1/1]
  Hsia, Pin Chiang [1/1]
  Hsieh, C.-H. [1/1]
  Hsieh, Chia-Wen [1/1]
  Hsieh, Shan Yun [1/1]
  Hsu, C.-S. [2/2]
  顯示項目51-75 / 782. (共32頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋