English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 82564/111675 (74%)
造訪人次 : 21478057      線上人數 : 768
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  國科會研究計畫 [219/219]
  學位論文 [756/919]
  會議論文 [151/663]
  期刊論文 [708/872]
  研究報告 [22/91]
  考古題 [65/65]

  類別統計

  近3年內發表的文件:8(4.82%)
  含全文筆數:165(99.40%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:165(100.00%)
  下載大於100次:160(96.97%)
  檔案下載總次數:113434(4.78%)

  最後更新時間: 2018-10-22 08:07


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 75. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  B.-T. Chie [2/2]
  Binne, Jane [1/1]
  C.-C. Tai [2/2]
  C.-W. Tan [1/1]
  C.-Y. Tung [1/1]
  Chang, Chia-Ling [1/1]
  Chen,Hsin-Ping   [2/2]
  Chen, S.-H. [2/2]
  Chen, Shu Heng   [67/68]
  Chen, Shyh-Wei [1/1]
  Chie, B.-T. [1/1]
  Chie, Bin Tzong [7/7]
  Chu Mei-Lie   [1/1]
  Chuang, Yih-chyi   [14/14]
  Du, Ye-Rong [2/2]
  Fan, Hui-Fen [1/1]
  Gostoli, Umberto [1/1]
  Huang, Yi-Ping   [1/1]
  Hung, Min-Chin [1/1]
  Jen-Fu Wang [1/1]
  Kambayashi, Y. [1/1]
  Kambayashi, Yasushi [1/1]
  Kampouridis, Michael [4/4]
  Kao, Ying Fang [1/1]
  Kelly, Logan [1/1]
  顯示項目1-25 / 75. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋