English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 76143/106481 (72%)
造訪人次 : 19554341      線上人數 : 431
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [120/120]
  學位論文 [540/586]
  專書/專書篇章 [20/45]
  會議論文 [10/144]
  期刊論文 [533/574]
  研究報告 [4/29]
  考古題 [52/52]

  社群統計


  近3年內發表的文件:157(10.13%)
  含全文筆數:1279(82.52%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:1204(94.14%)
  下載大於100次:1279(100.00%)
  檔案下載總次數:1357934(1.16%)

  最後更新時間: 2017-12-18 15:50

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目176-200 / 1349. (共54頁)
  << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Dien-Lin [1/1]
  Edward N. Gamber [1/1]
  FAN, Chiao Hsin [1/1]
  Fawson, C. [1/1]
  Fu, Hsin Hao [2/2]
  Fu, Jui Pin [1/1]
  Fu, Yi-Yuan [1/1]
  Fu, Zi Tong [1/1]
  Fuh, C. D. [2/2]
  Fuh, Cheng-Der [4/4]
  Fung, Hung-Gay [1/1]
  G. C. Lyu [1/1]
  Green, Edward J. [1/1]
  Guo, Sian Cong [1/1]
  H. H. Huang [2/2]
  H. M. Chou [0/1]
  Hakes, David R. [1/1]
  Han, Tzu-Shian   [1/1]
  Han, Yi-Chen [1/1]
  Hao, Xiang-chao [1/1]
  Hasan [0/1]
  Hasan, Iftekhar [1/1]
  Ho, Shirley J.   [1/1]
  Ho, Yi Chia [1/1]
  Hong, Ruey-Hong [1/1]
  顯示項目176-200 / 1349. (共54頁)
  << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋