English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 80610/109881 (73%)
造訪人次 : 20808066      線上人數 : 502
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [122/123]
  學位論文 [559/616]
  專書/專書篇章 [20/45]
  會議論文 [10/144]
  期刊論文 [540/581]
  研究報告 [4/29]
  考古題 [52/52]

  社群統計


  近3年內發表的文件:145(9.12%)
  含全文筆數:1307(82.20%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:1224(93.65%)
  下載大於100次:1307(100.00%)
  檔案下載總次數:1428876(1.17%)

  最後更新時間: 2018-07-22 17:39

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目426-450 / 1405. (共57頁)
  << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Ni, Shih Jen [1/1]
  Ou, Che Yuan [1/1]
  Ou Yang De Yau [1/1]
  Pao, Shih-Hung [1/1]
  Peng, Chung Hau [1/1]
  Peng, Dao Jyun [1/1]
  Peng, Fang Wei [1/1]
  Peng, Hsin-Yi [1/1]
  Peng, Jin-Lung [1/1]
  Peng, Jyh-Hong [1/1]
  Peng, Yi Chuan [1/1]
  Penm, J.H. [1/1]
  Ping Wang [0/1]
  Powers, M. R. [1/1]
  Rajan, Ramkishen S. [2/2]
  Sang-sang Lu [1/1]
  Seo, Soo-Youn [1/1]
  Shao, Chao-Hsien [1/1]
  Shao, Hui Min [0/1]
  Shao, Ling Yu [1/1]
  Shen, Chung-Hua [84/84]
  Shen, Po-Yu [0/1]
  Shen, Sherry [1/1]
  Shen, Zhong hua [1/1]
  Sheu,Jack K. Y. [1/1]
  顯示項目426-450 / 1405. (共57頁)
  << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋