English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 80543/109775 (73%)
造訪人次 : 20770088      線上人數 : 573
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [91/91]
  學位論文 [492/493]
  專書/專書篇章 [1/1]

  社群統計


  近3年內發表的文件:1(0.17%)
  含全文筆數:584(99.83%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:582(99.66%)
  下載大於100次:550(94.18%)
  檔案下載總次數:2578052(2.11%)

  最後更新時間: 2018-07-16 08:31

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 783. (共32頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Alex Wang, Wei Shiang [1/1]
  Bing-Chen Kuo [1/1]
  Bo-Sheng Yu [1/1]
  Cai, Zheng-Zong [1/1]
  Chandra Tjin, Eriny [1/1]
  Chang,Cheng Hsin [1/1]
  Chang, Chia Ling [1/1]
  Chang, Chun Yen [1/1]
  Chang,Gates H. S. [1/1]
  Chang, Hsi Huang [1/1]
  Chang, Hsiao Chi [1/1]
  Chang, Hsin Jui [1/1]
  Chang, Jonathan Y. [1/1]
  Chang, Tao Heng [1/1]
  Chang, Ting Hua [1/1]
  Chang, Wei-Jung [1/1]
  Chang,Wu-Ning [1/1]
  Chang, Yuan Li [1/1]
  Chen,Andy [1/1]
  Chen, Chen Chung [1/1]
  Chen. Chien-Hsun [1/1]
  Chen, Chih Ping [1/1]
  Chen, Chung-Chia [1/1]
  Chen,Fen-Fang [1/1]
  Chen, Geoffrey [1/1]
  顯示項目1-25 / 783. (共32頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋