English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 82564/111675 (74%)
造訪人次 : 21478057      線上人數 : 768
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [245/251]
  學位論文 [885/1835]
  專書/專書篇章 [39/39]
  會議論文 [44/414]
  期刊論文 [856/1087]
  校務發展計畫 [1/1]
  研究報告 [19/151]
  考古題 [61/61]

  社群統計


  近3年內發表的文件:212(5.52%)
  含全文筆數:2150(56.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:2052(95.44%)
  下載大於100次:1477(68.70%)
  檔案下載總次數:2503866(2.00%)

  最後更新時間: 2018-10-22 07:19

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目976-1000 / 3213. (共129頁)
  << < 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Tsai, Wen-Hao [1/1]
  Tsai,Wen-Huei [1/1]
  Tsai, Yi Shuan [1/1]
  Tsaih, Rua-Huan   [3/3]
  Tsao, S M [1/1]
  Tsao, Shou-Min [4/4]
  Tsaur, Shaw-Min [0/1]
  Tsay, Lih Jiun [0/1]
  Tsay, Tzong Ren [0/1]
  Tseng,, Chien-Ming [1/1]
  Tseng, Chia Hsuan [1/2]
  Tseng, Po-Sheng [1/1]
  Tseng, Wan Yu [0/1]
  Tseng,Wei-Lun [1/1]
  Tsui-Shan Chang [1/1]
  Tu, Chen-Yuan [1/1]
  Tu, Y.-N. [1/1]
  Tu, Yi-Ning [3/3]
  Tu, Ying-chen [1/1]
  Tung, Wen [1/1]
  Tzeng, Kwo Yang [0/1]
  Uliana [1/1]
  Vivian W. Tai [0/1]
  W.C Chi [1/3]
  W Lin [1/1]
  顯示項目976-1000 / 3213. (共129頁)
  << < 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋