English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 81739/111170 (74%)
造訪人次 : 21253883      線上人數 : 621
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [163/167]
  學位論文 [1240/1288]
  專書/專書篇章 [45/45]
  會議論文 [31/236]
  期刊論文 [390/491]
  研究報告 [9/81]
  考古題 [65/65]

  社群統計


  近3年內發表的文件:187(7.88%)
  含全文筆數:1943(81.88%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:1837(94.54%)
  下載大於100次:1006(51.78%)
  檔案下載總次數:2252296(1.81%)

  最後更新時間: 2018-09-25 22:26

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 2346. (共94頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  &quot, Ruey-Jer [1/1]
  Alan Chang [0/1]
  Anne Mikkola [1/1]
  Anthony S. Roath [2/2]
  AOKI, HIDETAKA [1/1]
  Arai, Natsuki   [3/3]
  Bai, Lian [1/1]
  Bai, Yang [1/1]
  Bello, Daniel C. [1/1]
  Biingshen, Kuo [1/1]
  Bryan&quot [1/1]
  C. Tsai [0/1]
  Cadogan, John W. [1/1]
  Cai, Hui-An [1/1]
  Cai, Meng-Zhe [1/1]
  Cai, Pei-Rong [1/1]
  Calantone, Roger [1/1]
  Cao, Sheng-Ru [1/1]
  Cavusgil, Erin [1/1]
  Cavusgil, S. Tamer [1/1]
  Chaing, Yi Hui [1/1]
  Chan, Chih-Yu [1/1]
  Chan F. S. [0/1]
  Chan,Fang-Shu Linus [1/1]
  Chang, Bi-Juan [1/1]
  顯示項目1-25 / 2346. (共94頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋