English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 80610/109881 (73%)
造訪人次 : 20808030      線上人數 : 505
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [315/319]
  學位論文 [1126/2635]
  專書/專書篇章 [202/207]
  會議論文 [114/600]
  期刊論文 [996/1035]
  研究報告 [10/149]
  考古題 [66/66]

  社群統計


  近3年內發表的文件:116(2.32%)
  含全文筆數:2828(56.45%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:2806(99.22%)
  下載大於100次:2011(71.11%)
  檔案下載總次數:4280017(3.50%)

  最後更新時間: 2018-07-22 19:04

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1426-1450 / 4948. (共198頁)
  << < 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Nien-Chi Liu [1/1]
  Nienchi Liu [0/2]
  Ningning Tao [0/1]
  Nishizawa, Nahoko [1/1]
  Noe, Raymond A. [1/1]
  O&apos, C. [2/2]
  Ou, Chao Chuan [0/2]
  Ouyang, Erh Mei [1/1]
  Oyuntsetseg Purev [1/1]
  PAI, MIN-XING [0/1]
  Pai,Pei-Yu   [4/4]
  Pai, Peiyu [3/3]
  Pan, Chi Yu [0/1]
  Pan, Jason [1/1]
  Pan, Jia [1/1]
  Pan, Ming-Quan [0/1]
  Pan, Shi-Sheng [1/1]
  Pan, Shui-Fang [0/1]
  Park, J.S. [1/1]
  Park, Yong-Seung [1/1]
  Pellegrini, Ekin K. [1/1]
  Peng, A.T.-J. [1/1]
  Peng, Ann Tzu-Ju [2/2]
  Peng, Jin-Bin [0/1]
  Peng, Ju-Tzu Ann [1/1]
  顯示項目1426-1450 / 4948. (共198頁)
  << < 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋