English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 80610/109881 (73%)
造訪人次 : 20807992      線上人數 : 481
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [315/319]
  學位論文 [1126/2635]
  專書/專書篇章 [202/207]
  會議論文 [114/600]
  期刊論文 [996/1035]
  研究報告 [10/149]
  考古題 [66/66]

  社群統計


  近3年內發表的文件:116(2.32%)
  含全文筆數:2828(56.45%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:2806(99.22%)
  下載大於100次:2011(71.11%)
  檔案下載總次數:4280017(3.50%)

  最後更新時間: 2018-07-22 19:04

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目851-875 / 4948. (共198頁)
  << < 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Hung, Chen Po [0/1]
  Hung, Hsin-Min [1/1]
  Hung, Hsu Feng [10/10]
  Hung-Jui Chang [0/1]
  Hung, Li Ju [0/1]
  Hung, Shiang-Fu [0/1]
  Hung, Shu-Feng [1/1]
  Hung, Tsang-kai [1/1]
  Hung,Wei-Chou [1/1]
  Hung, Wei Ken [1/1]
  Hung, Yi Chuan [0/1]
  Hung, Ying Fang [1/1]
  Hurst, C. S. [1/1]
  Hwan, S. Syming [1/1]
  HWANG, C. L. [2/2]
  Hwang, Lan Yin [1/2]
  Hwang, Peter [0/1]
  Hwang, Song-Kong [1/1]
  Hwang, Syming   [13/17]
  J.K. Cochran [2/5]
  J. W. Fowler [3/7]
  Jan, Sen [0/1]
  Jane, Minky [0/1]
  Jane, Pei Pin [0/1]
  Jap, Warveni [0/1]
  顯示項目851-875 / 4948. (共198頁)
  << < 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋