English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 80610/109881 (73%)
造訪人次 : 20808002      線上人數 : 490
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [315/319]
  學位論文 [1126/2635]
  專書/專書篇章 [202/207]
  會議論文 [114/600]
  期刊論文 [996/1035]
  研究報告 [10/149]
  考古題 [66/66]

  社群統計


  近3年內發表的文件:116(2.32%)
  含全文筆數:2828(56.45%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:2806(99.22%)
  下載大於100次:2011(71.11%)
  檔案下載總次數:4280017(3.50%)

  最後更新時間: 2018-07-22 19:04

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目26-50 / 4948. (共198頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Baranik, L.E. [1/1]
  Baranik, Lisa E. [1/1]
  Beding, Tord [15/15]
  Bei, Lien Ti   [51/51]
  Ben-Ner Avner [1/6]
  Bennett J. Tepper [1/1]
  Bennett, P. [1/1]
  Bianco, A. [1/1]
  Bohnert, T.M. [1/1]
  Bohnert, Thomas Michael [1/1]
  Bourne, Mike [4/4]
  C. Chao [0/3]
  C. Chiu [0/1]
  C. Edward Chang [1/1]
  C-H Paul Liu [0/1]
  C. L. Hwang [1/1]
  C-Y Chiu [0/1]
  Cai, Dun-Hao [0/1]
  Cai, Guang-Yuan [0/1]
  CAI, JIN-CHUAN [0/1]
  Cai, Ming-Gui [0/1]
  Cai, Ming-Hong [0/1]
  CAI, SAN-CHUN [0/1]
  CAI, SONG-GI [0/1]
  Cai, Ze-Sheng [1/1]
  顯示項目26-50 / 4948. (共198頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋