English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 88866/118573 (75%)
Visitors : 23568458      Online Users : 186
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  國科會研究計畫 [225/225]
  學位論文 [601/605]
  會議論文 [513/894]
  期刊論文 [426/447]
  研究報告 [2/21]
  考古題 [40/40]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:1(2.94%)
  含全文筆數:34(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:34(100.00%)
  下載大於100次:33(97.06%)
  檔案下載總次數:19255(0.67%)

  最後更新時間: 2019-12-12 05:56


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 64. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Bussotti, Giovanni [1/1]
  Chan, Ho Hsiang [1/1]
  Chang, Jia-Ming   [1/1]
  Chang, Pang-Ru [1/1]
  Cheng, Chung Yu [1/1]
  Cheng, Y.C. [1/1]
  Chiang, Yao-Min   [1/1]
  Erb, Ionas [1/1]
  Hsueh, N.-L. [1/1]
  Hu, Chih-Lin [1/1]
  Hu, Yuh-Jong   [1/1]
  Huang, Shih-Ting [1/1]
  Kuo, Jen-Ho [1/1]
  Kuo, Pei-Jeng   [1/1]
  Kuo, Yauhwang [1/1]
  Lee, J. [1/1]
  Liao, Chun-Feng   [1/1]
  Liao, Wen-Hung   [1/1]
  Lien, Yao-Nan [3/3]
  Lin, Shiang-Lin   [1/1]
  Liu, A. [1/1]
  Liu, Chao Lin   [1/1]
  Liu, Jyi-Shane   [1/1]
  Liu, Wen-Yu [1/1]
  Ma, S.-P. [1/1]
  顯示項目1-25 / 64. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋