English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 71578/104447 (69%)
造訪人次 : 19177804      線上人數 : 564
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [118/118]

  社群統計


  近3年內發表的文件:15(12.71%)
  含全文筆數:118(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:118(100.00%)
  下載大於100次:118(100.00%)
  檔案下載總次數:21643(0.02%)

  最後更新時間: 2017-09-26 16:46

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目26-50 / 222. (共9頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  He, Yuan-Jian [1/1]
  Her, One-Soon    [2/2]
  Hsiao, Huichen S. [1/1]
  Hsieh, Fuhui [1/1]
  Hsieh, Hsin-I [1/1]
  Hsieh, Kun-Ting [1/1]
  Hsieh, Miao-Ling [3/3]
  Hsieh, Shelley Ching-Yu [1/1]
  Hsin, Ai-li C. [1/1]
  Hsu, Chun-Chieh [1/1]
  Hsu, Hsun-Ming [1/1]
  Hsu, Hui-chuan [1/1]
  Hu, Chieh-Fang [2/2]
  Hu, Kai-Ming [1/1]
  Huang, Chiung-chih   [2/2]
  Huang, Hsin-yi Candy [1/1]
  Huang, Huei-Ju [1/1]
  Huang, Rui-heng Ray [1/1]
  Huang, Shuan-Fan [1/1]
  Kim, Hyo-Young [1/1]
  Kong, Stano [3/3]
  Koyama, Nobuko [1/1]
  Kuo, Pei-Jung [2/2]
  Kwan, Stella Wing-Man [1/1]
  Lai, Huei-ling [2/2]
  顯示項目26-50 / 222. (共9頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋