English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 88866/118573 (75%)
Visitors : 23563087      Online Users : 321
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  國科會研究計畫 [26/27]
  專書/專書篇章 [168/172]
  會議論文 [58/358]
  期刊論文 [558/571]
  研究報告 [22/141]
  考古題 [51/51]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:136(50.18%)
  含全文筆數:251(92.62%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:156(62.15%)
  下載大於100次:123(49.00%)
  檔案下載總次數:92985(13.55%)

  最後更新時間: 2019-12-11 03:57


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目201-225 / 490. (共20頁)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Wu, Hung Shun [1/1]
  Wu, Jeffrey [0/1]
  Wu, Wan-Chien [1/1]
  Wu, Yin Jui [1/1]
  Wu, Yu Hsien [1/1]
  Wu, Yuan Bo [1/1]
  Yang, Er Hsuan [1/1]
  Yang, I-Fan [1/1]
  Yang, Jia-Jhih [1/1]
  Yang, Ting Yi [1/1]
  Yang, Wan Jung [1/1]
  Ye, Yu-Jie [1/1]
  Yeh, Biling [1/1]
  Yeh, Chun Hua [1/1]
  Yeh, Tzu Tsu [1/1]
  Yi, Hsien Yung [1/1]
  Yu, Chia-Hui [1/1]
  Yu, Haw Tyng [1/1]
  Yu, Ming-Jen [1/1]
  Zeng, Zhi-Hui [1/1]
  丘耀華 [1/1]
  丘芳瑜 [1/1]
  伯蘭 [1/1]
  何奕均 [1/1]
  凌漢璋 [0/1]
  顯示項目201-225 / 490. (共20頁)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋