English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 88987/118693 (75%)
Visitors : 23570404      Online Users : 285
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  國科會研究計畫 [26/27]
  專書/專書篇章 [168/172]
  會議論文 [58/358]
  期刊論文 [558/571]
  研究報告 [22/141]
  考古題 [51/51]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:136(50.18%)
  含全文筆數:251(92.62%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:156(62.15%)
  下載大於100次:123(49.00%)
  檔案下載總次數:93116(13.56%)

  最後更新時間: 2019-12-12 21:15


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目101-125 / 490. (共20頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Hung, Pei-Chi [1/1]
  Huoh, Ting-Li [1/1]
  Kang, Kwonil Paul [1/1]
  Kang, Li-Yun [1/1]
  Kang, Xu [1/1]
  Kuan, Hsin [1/1]
  Kuo, Chien-Fu [1/1]
  Kuo, I Hsuan [1/1]
  Kuo, Yu-Fan [1/1]
  Lai, Chia Chi [1/1]
  Lai, Tsung Yu   [1/1]
  Lai, Yi Chun [1/1]
  Lee, Hsin [2/2]
  Lee, Ming Jiunn [1/1]
  Lee, Po Yi [1/1]
  Lee, Ya-Ting [1/1]
  Lee, Yenning [1/1]
  Leong, Sze-Mun [1/1]
  Li, Jia-Tai [1/1]
  Li, Jia Wen [1/1]
  LI, Qing Nan [1/1]
  Li, Ting-Yu [1/1]
  Liang, Xiao Han [1/1]
  Liao, Chih Wen [0/1]
  Liao, Ying Siou [1/1]
  顯示項目101-125 / 490. (共20頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋