English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 79845/108902 (73%)
造訪人次 : 20610317      線上人數 : 456
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  國科會研究計畫 [113/113]
  學位論文 [230/236]
  展演 [5/5]
  會議論文 [38/310]
  期刊論文 [419/475]
  研究報告 [4/5]
  考古題 [32/32]

  類別統計

  近3年內發表的文件:1(1.54%)
  含全文筆數:65(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:65(100.00%)
  下載大於100次:64(98.46%)
  檔案下載總次數:49423(3.14%)

  最後更新時間: 2018-06-18 21:06


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 38. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  An, Seonkyoung [1/1]
  Ban, Hyun [1/1]
  Ben, Yu [3/3]
  Blood, R. Warwick [1/1]
  Chang, Chingching   [1/1]
  Chen, X. [1/1]
  Chen, Yi-Ning [4/4]
  Chen, Yi-Ning (Katherine) [1/1]
  Cheng, I-Huei [2/2]
  Cheng, Kuo [2/2]
  Chu, Fong-Kang [1/1]
  Ghanem, Salma [1/1]
  Huang, Yi-Hui [1/1]
  Kim, K-H [1/1]
  Lai, Chien-Tu [3/3]
  Lennon, Federico Rey [1/1]
  Lin, Jih-Hsuan Tammy [1/1]
  Liu, Jeanne [1/1]
  McCombs, Maxwell [1/1]
  Mishra, Smeeta [1/1]
  Sun, Hsiu-Hui [11/11]
  Zheng, Zi-Long [5/5]
  劉美琪 [1/1]
  吳岳剛   [1/1]
  孫秀蕙   [11/11]
  顯示項目1-25 / 38. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋