English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 81015/110443 (73%)
造訪人次 : 20960350      線上人數 : 541
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [220/222]
  學位論文 [825/890]
  專書/專書篇章 [219/228]
  會議論文 [301/742]
  期刊論文 [939/1385]
  校務發展計畫 [1/2]
  演講資料 [14/15]
  研究報告 [10/39]
  考古題 [51/51]

  鄰近社群


  傳播博士班 [3/3]
  廣告學系 [910/1245]
  廣播電視學系 [953/1310]
  傳播學院碩士在職專班 [139/211]
  數位內容碩士學位學程 [111/170]
  傳播學院傳播碩士學位學程 [72/87]
  國際傳播英語碩士學程 [147/181]

  社群統計


  近3年內發表的文件:94(2.63%)
  含全文筆數:2579(72.22%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:2563(99.38%)
  下載大於100次:2037(78.98%)
  檔案下載總次數:3294901(2.68%)

  最後更新時間: 2018-08-16 02:35

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目451-475 / 1905. (共77頁)
  << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Ming Yao Yu [1/1]
  Momesso,Lara [1/1]
  Morisky, D.E. [1/1]
  Murphy, James E. [1/1]
  Neilan E. [2/3]
  Neilan, Edward [1/1]
  Neu, Lun-kuang [1/1]
  Nishida, Tsukasa [2/2]
  Niu, Lung-Guang [1/1]
  Niu, Qing-Fu [1/1]
  NOH, Hae-rang [1/1]
  Pailin Chen