English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 81015/110443 (73%)
造訪人次 : 20960349      線上人數 : 540
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [220/222]
  學位論文 [825/890]
  專書/專書篇章 [219/228]
  會議論文 [301/742]
  期刊論文 [939/1385]
  校務發展計畫 [1/2]
  演講資料 [14/15]
  研究報告 [10/39]
  考古題 [51/51]

  鄰近社群


  傳播博士班 [3/3]
  廣告學系 [910/1245]
  廣播電視學系 [953/1310]
  傳播學院碩士在職專班 [139/211]
  數位內容碩士學位學程 [111/170]
  傳播學院傳播碩士學位學程 [72/87]
  國際傳播英語碩士學程 [147/181]

  社群統計


  近3年內發表的文件:94(2.63%)
  含全文筆數:2579(72.22%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:2563(99.38%)
  下載大於100次:2037(78.98%)
  檔案下載總次數:3294901(2.68%)

  最後更新時間: 2018-08-16 02:35

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目276-300 / 1905. (共77頁)
  << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Jing-Wen, Wu [1/1]
  Jo-Han Lai [1/1]
  John A. Lent [1/1]
  John L. Hulteng [1/1]
  John Tomlinson [1/1]
  John, Wang [1/1]
  Jou, Yu Chun [1/1]
  Ju, Yu-Fen [1/1]
  Kang, Keng Fu [1/1]
  Kang, Ting-Yu [1/1]
  Kang, Tingyu [5/5]
  Kang, Yu Ping [1/1]
  Ke, Yung Huei [1/1]
  Kim, Jiyoon [1/1]
  Kincaid, D Lawrence [2/2]
  King, Pu-Tsung [1/1]
  Ko, Shun Chih [1/1]
  Ko, Yu-fen [7/7]
  Kochurova,Marina [1/1]
  Ku, Chia Hsin [1/1]
  Ku, Lin-Lin [1/1]
  Ku, Ling-ling [2/2]
  Kuan, George [1/1]
  Kuan, Wei-Yun [1/1]
  Kuo, Cheng   [1/1]
  顯示項目276-300 / 1905. (共77頁)
  << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋