English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 88866/118573 (75%)
Visitors : 23568145      Online Users : 261
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  國科會研究計畫 [213/213]
  學位論文 [1098/1111]
  展演 [0/6]
  會議論文 [83/893]
  期刊論文 [975/1394]
  研究報告 [2/6]
  考古題 [117/117]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:37(9.00%)
  含全文筆數:399(97.08%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:399(100.00%)
  下載大於100次:350(87.72%)
  檔案下載總次數:157259(3.49%)

  最後更新時間: 2019-12-12 02:49


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 104. (共5頁)
  1 2 3 4 5 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Ang, Jing Qing   [4/4]
  Chang, Tang-chi   [0/1]
  Che, hsing-Chien   [2/2]
  CHENG, Wen-Huei   [2/2]
  CHIU, Wei-Yun [2/2]
  Chu, Wen-Ni [1/1]
  Hsu, Chu-ting [1/1]
  Hsu, Wei-hsuan [0/1]
  Kao, Li-feng   [2/3]
  KU, Yu-an   [1/1]
  Liao, Tung-Liang   [1/1]
  Lin, Hung-ming   [0/1]
  Liu, Chao-lin   [1/1]
  Liu, Yu-ming   [1/1]
  丁敏   [7/7]
  侯雅文   [3/3]
  侯雲舒   [7/7]
  劉又銘   [4/4]
  劉昭麟   [1/1]
  劉苑如 [1/1]
  古育安    [2/2]
  吳佩熏 [1/1]
  吳興東 [1/1]
  呂昭明   [2/2]
  周志煌   [18/18]
  顯示項目1-25 / 104. (共5頁)
  1 2 3 4 5 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋