English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 81015/110443 (73%)
造訪人次 : 20959889      線上人數 : 562
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [113/113]
  學位論文 [230/236]
  專書/專書篇章 [65/65]
  展演 [5/5]
  會議論文 [38/310]
  期刊論文 [423/479]
  研究報告 [4/5]
  考古題 [32/32]

  鄰近社群


  傳播博士班 [3/3]
  新聞學系 [2579/3571]
  廣播電視學系 [953/1310]
  傳播學院碩士在職專班 [139/211]
  數位內容碩士學位學程 [111/170]
  傳播學院傳播碩士學位學程 [72/87]
  國際傳播英語碩士學程 [147/181]

  社群統計


  近3年內發表的文件:48(3.86%)
  含全文筆數:910(73.09%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:906(99.56%)
  下載大於100次:815(89.56%)
  檔案下載總次數:1596302(1.30%)

  最後更新時間: 2018-08-15 19:53

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目51-75 / 654. (共27頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chen, Ying-Shuang [1/1]
  Chen, Yu Chia [1/1]
  Chen, Yu Jou [1/1]
  Cheng, Chiao-Pi [1/1]
  Cheng, Chih-Wei Antonio [1/1]
  Cheng, Huei [0/1]
  Cheng, I-Huei [18/19]
  Cheng, Kuo [2/2]
  Cheng, Po Yuan [1/1]
  Cheng, Yen-Pi [1/1]
  Chiang, Tsung-Nan [1/1]
  Chien, Ming Chi [1/1]
  Ching, Chingching [1/1]
  Chiou, Li-yun [1/1]
  Chiu, Chi Wen [1/1]
  Cho, Chang-Hoan [1/1]
  Cho, Sungbin [1/1]
  Choi, Jung Hwa [1/1]
  Choi, Sejung Marina [1/1]
  Chu, Fong-Kang [1/1]
  Chu, FongKang H. [1/1]
  Chu, Shu-Chuan [2/2]
  Chuang,Sou-Ho [1/1]
  Chuang, Yi Hsuan [1/1]
  Cicchirillo, Vincent [1/1]
  顯示項目51-75 / 654. (共27頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋