English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 82564/111675 (74%)
造訪人次 : 21478060      線上人數 : 771
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  學位論文 [1062/1136]
  考古題 [18/18]

  社群統計


  近3年內發表的文件:183(15.86%)
  含全文筆數:1080(93.59%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:1080(100.00%)
  下載大於100次:1080(100.00%)
  檔案下載總次數:3665708(2.93%)

  最後更新時間: 2018-10-22 07:49

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目101-125 / 1535. (共62頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chiu, Chang Yueh [1/1]
  Chiu, Chao Ching [1/1]
  Chiu, Huai Hui [1/1]
  Chiu, Mei Ping [1/1]
  Chiu, Shu-Hui [1/1]
  chiu-tsu lin [1/1]
  Chou, Miao Ling [1/1]
  Chou, Min Hsiu [1/1]
  Chou, Shu Lan [1/1]
  Chou, Ta Kang [1/1]
  Chou, Yi Chi [1/1]
  Chu, Fu Yu [1/1]
  Chu, Hung Chun [1/1]
  Chuang, Hsin Jan [1/1]
  Chuang, Hui Chen [1/1]
  Chuang, Shu Jung [1/1]
  Chuang, Wei Ting [1/1]
  Chung, Chin Chang [1/1]
  Chung, Po Huang [1/1]
  Chung, shih chein [1/1]
  Chung, Yueh-Yi [1/1]
  Cin, Zih-Cing [1/1]
  Dai, Cun-Yi [1/1]
  Dai,Edison [1/1]
  Fan, Hueu Yuan [0/1]
  顯示項目101-125 / 1535. (共62頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋