English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 88837/118541 (75%)
Visitors : 23542928      Online Users : 231
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  國科會研究計畫 [27/28]
  專書/專書篇章 [54/68]
  會議論文 [5/69]
  期刊論文 [197/215]
  研究報告 [14/33]
  考古題 [15/15]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:42(34.43%)
  含全文筆數:120(98.36%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:120(100.00%)
  下載大於100次:120(100.00%)
  檔案下載總次數:197761(35.60%)

  最後更新時間: 2019-12-05 22:29


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目51-75 / 205. (共9頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Liu, Shu Ii [1/1]
  Liu, Szu-Fan [1/1]
  Liu, Ya Chin [1/1]
  Liu, Yi [1/1]
  Lo, Mei-Lin [1/1]
  Lu, Chung-Shiang [1/1]
  Meng, Jie [0/1]
  Ou, Chih Shan [1/1]
  Pan, Chi Yao [1/1]
  Qiao, Jie Qiong [1/1]
  Ren, MengJie [1/1]
  Sawmah.Lasong [1/1]
  Shi, Dan-Dan [1/1]
  Shih, Chun I [1/1]
  Shih, Hui Shan [1/1]
  Shih, Meng-Yi [1/1]
  Su, Ling Cheau [1/1]
  Tsai, Chia Ling [2/2]
  Tsai, Hsiao Hsin [1/1]
  Tsai, Min Chen [1/1]
  Tsai, Sheng Pei [1/1]
  Tsai, Shu Han [1/1]
  Tsai, Yi-Chen [1/1]
  Wei, Hai Fan [1/1]
  Wu, Chia-Jung [1/1]
  顯示項目51-75 / 205. (共9頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋