English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 88837/118541 (75%)
Visitors : 23542994      Online Users : 265
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  國科會研究計畫 [129/129]
  學位論文 [736/746]
  專書/專書篇章 [232/238]
  期刊論文 [588/912]
  校務發展計畫 [1/1]
  研究報告 [13/109]
  考古題 [62/62]
  資料庫 [1/1]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:14(3.77%)
  含全文筆數:54(14.56%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:54(100.00%)
  下載大於100次:52(96.30%)
  檔案下載總次數:54959(2.06%)

  最後更新時間: 2019-12-05 23:04


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 129. (共6頁)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang,Chi-shin [1/1]
  Chang, Chishen   [1/2]
  Chang,Harry Chih-hao [1/1]
  Chen, Kuang-hui [1/1]
  Chen, Yi-Mei [1/1]
  Chi Huang [1/1]
  Ching-hsin Yu [0/1]
  Chung, Siaw-Fong   [0/2]
  Clark, Cal [1/1]
  Eric Chen-hua Yu   [1/1]
  Hans Stockton [0/1]
  Ho, Karl [1/1]
  Huang, Chi   [4/25]
  Huang, Chi* [0/1]
  Huang, Te-Pei   [0/4]
  Hung-Hwei Liu [1/1]
  Hwei-luan Poong [1/1]
  I-chou Liu [0/1]
  James W. Y. Wang [1/2]
  Kou, Chien-wen   [2/2]
  Lee, Kuan-Chen [0/1]
  Liu, Hsiao-Lan   [1/1]
  Liu I-Chou   [1/3]
  Ping-yin Kuan [0/2]
  Shangmao Chen [1/3]
  顯示項目1-25 / 129. (共6頁)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋