English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 88866/118573 (75%)
Visitors : 23568443      Online Users : 191
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  國科會研究計畫 [161/162]
  學位論文 [588/592]
  專書/專書篇章 [41/42]
  會議論文 [21/707]
  校務發展計畫 [10/10]
  研究報告 [8/88]
  考古題 [57/57]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:106(9.45%)
  含全文筆數:861(76.74%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:861(100.00%)
  下載大於100次:827(96.05%)
  檔案下載總次數:713476(21.61%)

  最後更新時間: 2019-12-12 05:42


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1226-1250 / 1696. (共68頁)
  << < 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Yu,L [1/1]
  Yu, Lifa [2/2]
  Yu, Pei-Chi [1/1]
  Yu, Rwei-Ling [1/1]
  Yu, W.-Y. [1/1]
  Yu, Wan-Yun [1/1]
  Yu, Y.-W. [1/1]
  Yuan,Jy-Chyi [1/1]
  Yueloong, Chang [1/1]
  Yuen, Kit-Man   [2/2]
  YuYen-Ting [1/1]
  Zhang, Gang [1/1]
  Zhang H. N. [1/1]
  Zhong, Roy Yi-Xiu [1/1]
  Zhou, G [1/1]
  Zhou, Guofu [1/1]
  Zhou, Wei   [1/1]
  Zhu, Y [1/1]
  Zhu, Yingying [1/1]
  Zunzunegui, M. V. [1/1]
   李良哲 [1/1]
   許文耀 [1/1]
   詹志禹  [1/1]
  丘雨勤   [1/1]
  任金剛 [2/2]
  顯示項目1226-1250 / 1696. (共68頁)
  << < 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋