English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 68594/102778 (67%)
造訪人次 : 18880723      線上人數 : 567
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  學位論文 [78/79]
  考古題 [16/16]

  鄰近社群


  中國文學系 [2542/3680]
  國文教學碩士在職專班 [201/203]
  歷史學系 [1353/2215]
  哲學系 [798/1598]
  圖書資訊與檔案學研究所 [1030/1195]
  宗教研究所 [382/576]
  臺灣史研究所 [277/364]
  臺灣文學研究所 [293/399]

  社群統計


  近3年內發表的文件:33(34.74%)
  含全文筆數:94(98.95%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:71(75.53%)
  下載大於100次:49(52.13%)
  檔案下載總次數:51933(0.05%)

  最後更新時間: 2017-07-29 12:54

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 144. (共6頁)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Cha, Ju Wei [1/1]
  CHANG, Ching Lan [1/1]
  Chang, Qing Fen [1/1]
  Chang, Yu Sheng [1/1]
  Chao, En Ni [1/1]
  Chen, Hui Fang [1/1]
  Chen, I Chen [1/1]
  Chen, Wei Yu [1/1]
  Chen, Yen Ju   [1/1]
  Chen, Yi Ju [1/1]
  Chen,Yin Chih [1/1]
  Chen, Ying Yu [1/1]
  Chen, Yu Hsuan [1/1]
  Cheng, Yu Ching [1/1]
  Chin, Ruby [1/1]
  Chou, Wei Ling [1/1]
  Chu,Yu-Hsuan [1/1]
  Fang, Chong Nyok [1/1]
  Foo, Mun Yee [1/1]
  Ho, Chih Yang [1/1]
  Hsiao, Yu Fen [1/1]
  Hsu, Shin Hwei [1/1]
  Huang, Huai Shiuan [1/1]
  Huang, Tzu Yun [1/1]
  Huang, Wanfen [1/1]
  顯示項目1-25 / 144. (共6頁)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋