English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 68594/102778 (67%)
造訪人次 : 18880661      線上人數 : 552
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  學位論文 [185/187]
  考古題 [16/16]

  鄰近社群


  中國文學系 [2542/3680]
  歷史學系 [1353/2215]
  哲學系 [798/1598]
  圖書資訊與檔案學研究所 [1030/1195]
  宗教研究所 [382/576]
  臺灣史研究所 [277/364]
  臺灣文學研究所 [293/399]
  華語文教學博/碩士學位學程 [94/95]

  社群統計


  近3年內發表的文件:33(16.26%)
  含全文筆數:201(99.01%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:188(93.53%)
  下載大於100次:162(80.60%)
  檔案下載總次數:1407882(1.25%)

  最後更新時間: 2017-07-29 07:59

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目26-50 / 231. (共10頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Lin,Yu Cheng   [1/1]
  Liu,Tung-Fang [1/1]
  Lu, Wan Ling [1/1]
  Lu ,Yin Chun [1/1]
  Rachel [1/1]
  Shen, Yi Ju [1/1]
  Su, Chia Yun [1/1]
  Sun, Yu Yun [0/1]
  Tai, Wenhsin [1/1]
  Tsai, Wei-Ling [1/1]
  Tseng, Shih Pin [1/1]
  Wang, Chia Yu [1/1]
  Wang, Ting Chuan [1/1]
  Wu, Chiu Feng [1/1]
  Yang, Nu Hui [1/1]
  Yeh, I Wen [1/1]
  Yu, Ching Shun [1/1]
  Yu, Hsiu Wen [1/1]
  丁秋霞 [1/1]
  伍慧美 [1/1]
  何宜珊 [1/1]
  余婉如 [1/1]
  余美其 [1/1]
  劉佳珍 [1/1]
  劉彤芳 [1/1]
  顯示項目26-50 / 231. (共10頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋