English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 88866/118573 (75%)
Visitors : 23556274      Online Users : 179
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  國科會研究計畫 [27/28]
  專書/專書篇章 [88/93]
  會議論文 [5/72]
  期刊論文 [90/117]
  考古題 [23/23]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:32(25.20%)
  含全文筆數:123(96.85%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:105(85.37%)
  下載大於100次:123(100.00%)
  檔案下載總次數:357889(60.68%)

  最後更新時間: 2019-12-09 02:50


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目51-75 / 191. (共8頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Tsai, Szu Wei [1/1]
  Tung, Chiung-Yao [1/1]
  Wang, Jyun-Yuan   [1/1]
  Wang, Shi-Hseng [0/1]
  Wu, Hsin Hua [1/1]
  Wu, Liang Heng [1/1]
  Yang, Pei Wen [1/1]
  Yang, Wen-Chiao [1/1]
  Yen, Han Ting [1/1]
  Yen, Wan Ling [1/1]
  You, Shu Ru [1/1]
  Yu, Ching Chun [1/1]
  Yu, Ning Kai [1/1]
  Yu, Pei-Jhen [1/1]
  Yu, Tzu-Chieh [1/1]
  余佩真 [1/1]
  余子杰 [1/1]
  余慶俊 [1/1]
  俞甯凱 [1/1]
  劉芳瑜 [1/1]
  吳亮衡 [1/1]
  吳子政 [1/1]
  吳欣樺 [1/1]
  吳泰豪 [1/1]
  周俊宇 [1/1]
  顯示項目51-75 / 191. (共8頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋