English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 88866/118573 (75%)
Visitors : 23556405      Online Users : 167
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  國科會研究計畫 [157/158]
  學位論文 [566/583]
  專書/專書篇章 [140/141]
  會議論文 [39/257]
  考古題 [63/63]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:17(1.50%)
  含全文筆數:505(44.42%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:505(100.00%)
  下載大於100次:487(96.44%)
  檔案下載總次數:510205(20.21%)

  最後更新時間: 2019-12-09 04:31


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目26-50 / 234. (共10頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Huang, Fu-teh   [0/1]
  Jen, Yu-Te [2/2]
  Ju, Jane C.   [2/2]
  Kang, ZHAN   [1/1]
  Lan, Mike Shi-chi   [1/1]
  Lan, Shichi Mike   [3/3]
  Law, Ho-Sing [4/4]
  Liao, Min Shu   [1/1]
  Lin, Chih-Cheng [1/1]
  Lin, Guo-Sian   [2/2]
  Lin, Hong-Yi [1/1]
  Lin, May-Shine   [3/3]
  Lin, Neng-shih [1/1]
  Liu, Chi-lun [1/1]
  Liu, Hsiang Kwang   [2/4]
  Liu, Wei-Kai   [6/10]
  Lo, Tung-Hua   [7/7]
  Lo, Tung-hwa   [8/9]
  Pang, Ming-fui   [6/6]
  Peng, MingHui   [2/2]
  Pocock,J. G. A. [0/1]
  Su, Jui-Chiang [2/2]
  Svanberg, Ingvar [1/1]
  Tang, Chi-Hua   [1/1]
  Tang Qihua   [0/1]
  顯示項目26-50 / 234. (共10頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋