English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 76143/106481 (72%)
造訪人次 : 19554347      線上人數 : 433
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  國科會研究計畫 [150/154]
  學位論文 [535/546]
  專書/專書篇章 [126/126]
  會議論文 [35/254]
  考古題 [63/63]

  類別統計

  近3年內發表的文件:39(3.55%)
  含全文筆數:468(42.58%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:468(100.00%)
  下載大於100次:455(97.22%)
  檔案下載總次數:409692(19.27%)

  最後更新時間: 2017-12-18 17:52


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 216. (共9頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Benson, Linda [1/1]
  Chen, Hsiu-fen   [5/5]
  Chen, Hurng-Yu [2/2]
  Chen, Jin jin [2/2]
  Chen, Kuan-Jen [1/1]
  Chen, Ming [21/21]
  Chen, Yu-shen [2/2]
  Chiang, Yung-Ching [1/1]
  Chiang, Yung-ching Chiang [1/1]
  Chou, Chun-yan [1/1]
  Chou, Whei-Ming   [0/1]
  Du, Wei yun [1/1]
  Eaton, Joe [1/1]
  Eaton, Joseph   [8/8]
  EATON WILLIAM JOSEPH [1/1]
  Fan, Yu-Cheng [1/1]
  Gay,Peter [0/2]
  Goldstein,Doris S. [0/1]
  Ho, Chia-hsing [7/7]
  Hsiao, Tao-Chung [1/1]
  Hsueh, Hua-yuan   [1/1]
  Huang, Fu-teh   [0/1]
  Jen, Yu-Te [2/2]
  Ju, Jane C.   [2/2]
  Lan, Mike Shi-chi   [1/1]
  顯示項目1-25 / 216. (共9頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋