English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 88866/118573 (75%)
Visitors : 23562831      Online Users : 339
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  國科會研究計畫 [62/62]
  學位論文 [384/395]
  專書/專書篇章 [74/77]
  期刊論文 [565/631]
  研究報告 [15/19]
  考古題 [28/28]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:46(16.79%)
  含全文筆數:94(34.31%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:94(100.00%)
  下載大於100次:90(95.74%)
  檔案下載總次數:137312(6.39%)

  最後更新時間: 2019-12-11 02:20


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目176-200 / 232. (共10頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Yeh, Hung-Wu [0/1]
  Yeh, Yu-Hsuan [0/1]
  Yeh*, Hsing-Jung [0/1]
  Yeh*, Yu-Shuan [0/1]
  Yen, Lin   [1/1]
  You, Zong-Lin   [1/1]
  Yu, Chih Ming [1/1]
  Yu-Fan Wu   [1/1]
  YW*, Yang [0/1]
  Zhao, Rong-Hua [1/1]
  侯淳凡 [0/1]
  劉春銀 [0/1]
  吳宇凡   [1/3]
  吳志豪 [0/1]
  周旻邑 [0/1]
  張家成 [0/1]
  張美華 [0/1]
  徐柔瑾 [0/1]
  李宜倫 [0/2]
  李沛錞   [0/12]
  林呈潢 [0/1]
  林巧敏   [3/8]
  林柏伶 [0/1]
  林育如 [0/3]
  楊美華   [33/49]
  顯示項目176-200 / 232. (共10頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋