English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 79845/108902 (73%)
造訪人次 : 20608600      線上人數 : 479
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  國科會研究計畫 [29/29]
  專書/專書篇章 [9/10]
  會議論文 [1/56]
  校務發展計畫 [2/2]

  類別統計

  近3年內發表的文件:9(16.98%)
  含全文筆數:51(96.23%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:51(100.00%)
  下載大於100次:46(90.20%)
  檔案下載總次數:38708(51.86%)

  最後更新時間: 2018-06-18 19:51


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 40. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Bennett, Sue [2/2]
  Chang,Tai-lin [1/1]
  Che, Pei-Chun [1/1]
  Chen, Rainbow Tsai-Hung [6/6]
  Chen, TSAI-HUNG Rainbow [1/1]
  Chiang, I-Chin Nonie [2/2]
  Chiang, Nonie I-Chin [1/1]
  Chou, Chih-min [1/1]
  Hsu, Li-Yuan [1/1]
  Huang, Chiung-chih   [1/1]
  Huang, Shu-Chen   [7/7]
  Lay, Tristan [2/2]
  Liu, Yi-Chun   [1/1]
  Liu, Yichun [3/3]
  Maton, Karl [1/1]
  Rainbow Chen, Tsai-Hung [1/1]
  Sheridan, Cheryl L. [1/1]
  Su, Jing-Fen [3/3]
  Tang, Chia-jung [2/2]
  Tsui, Cheng-Fang [1/1]
  Yang, Ju Yin [1/1]
  Yeldham, MICHAEL [2/2]
  You, Xiaoye [1/1]
  劉怡君    [5/5]
  厲耿桂芳 [1/2]
  顯示項目1-25 / 40. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋