English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 83114/112007 (74%)
造訪人次 : 21746776      線上人數 : 895
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  學位論文 [267/272]
  考古題 [2/2]

  社群統計


  近3年內發表的文件:6(2.19%)
  含全文筆數:269(98.18%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:267(99.26%)
  下載大於100次:250(92.94%)
  檔案下載總次數:448748(0.35%)

  最後更新時間: 2018-11-21 23:11

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目51-75 / 401. (共17頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Huang, Phoenix [1/1]
  Huang, Sheng Hung [1/1]
  Huang, Yun Hao [1/1]
  Huang, Yung-Ju [1/1]
  Hung, Fanlan [1/1]
  Hung, Feng Yi [1/1]
  Hung, Ying Ching [1/1]
  JERRY LIU [1/1]
  Jiang, Mei Huei [1/1]
  Jwo, Pin Guang [1/1]
  Kao, Chung Rui [1/1]
  Kao, Shih Chun [1/1]
  Kao, Ya Ting [1/1]
  Kuo, Norman [1/1]
  Lai, Yu Yu [1/1]
  Lee, Cheng Han [1/1]
  Lee, Jo Jo [1/1]
  Lee, Mei-Hsuan [1/1]
  Lee, Tin Hsien [1/1]
  Lee, Yu Jung [1/1]
  Li, Ya Hui [1/1]
  Li, Yi Chen [1/1]
  Liao, Grace Yun Er [1/1]
  Lin, Cheng Ju [1/1]
  Lin, Chun Lung [1/1]
  顯示項目51-75 / 401. (共17頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋