English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 80539/109768 (73%)
造訪人次 : 20767305      線上人數 : 519
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  學位論文 [267/272]
  考古題 [2/2]

  社群統計


  近3年內發表的文件:6(2.19%)
  含全文筆數:269(98.18%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:266(98.88%)
  下載大於100次:247(91.82%)
  檔案下載總次數:428944(0.35%)

  最後更新時間: 2018-07-16 05:24

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目26-50 / 401. (共17頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chien, Chih Hao [1/1]
  Chien, Tzu Ching [1/1]
  Chiu, Hsiao Ting [1/1]
  Chiu, I Fan [1/1]
  Chiu, Yi Chun [1/1]
  Chiu, Yu Ping [1/1]
  Chu, Fang Yi [1/1]
  Chung, Yu-Ting [1/1]
  Edward [1/1]
  Han, Pei Wen [1/1]
  Ho, Chen Wei [1/1]
  Ho, Pei Shuan [1/1]
  Hsieh, Yao Ching [1/1]
  Hsu, Chelsea Chun-Yu [1/1]
  Hsu, Hong Chi [1/1]
  Hsu, Hsiao Lan [1/1]
  Hsu, Huah-Che [0/1]
  Hsu, Li Hsuan [1/1]
  Hu, Jin Fa [1/1]
  Hu, Wen Hsing [1/1]
  Huang, Chih Hsiang [1/1]
  Huang, Chih Ping [1/1]
  Huang, Chun Hsiang [1/1]
  Huang, Chun Wei [1/1]
  Huang, Payyo [1/1]
  顯示項目26-50 / 401. (共17頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋