English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 88295/117812 (75%)
Visitors : 23399754      Online Users : 114
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  國科會研究計畫 [163/167]
  學位論文 [1283/1334]
  專書/專書篇章 [45/45]
  期刊論文 [416/517]
  研究報告 [9/81]
  考古題 [65/65]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:8(3.29%)
  含全文筆數:38(15.64%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:38(100.00%)
  下載大於100次:31(81.58%)
  檔案下載總次數:33413(1.36%)

  最後更新時間: 2019-10-19 16:50


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 110. (共5頁)
  1 2 3 4 5 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Alan Chang [0/1]
  AOKI, HIDETAKA   [1/1]
  Arai, Natsuki   [1/1]
  Biingshen, Kuo [1/1]
  C. Tsai [0/1]
  Chan F. S. [0/1]
  Chang, Chun-Hao [1/1]
  Chang-Kuo Hu [0/1]
  Chang Tung-Zong [1/4]
  Chein-yi Huang [0/1]
  Chen, Chien-Wei   [3/3]
  Chi-yang Lin [1/1]
  Chia-Ching Lin [0/1]
  Chiang, Min-Hsien   [1/1]
  Chih-Yung Lin [0/1]
  Chiou, Jyh-Shen   [4/4]
  Chou J [1/2]
  Chou J. S. Wang [0/1]
  Fang, Libing [1/1]
  Hsiao, Cheng-Chieh [1/1]
  Hsu, H. [1/1]
  Hu, Len-Kuo   [1/1]
  Huang, Chien-Yi [1/1]
  Huang, Po-Chun [1/1]
  Joe Mahoney [1/1]
  顯示項目1-25 / 110. (共5頁)
  1 2 3 4 5 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋