English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 88613/118155 (75%)
Visitors : 23476953      Online Users : 323
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  國科會研究計畫 [50/50]
  學位論文 [229/232]
  專書/專書篇章 [35/45]
  會議論文 [56/177]
  校務發展計畫 [4/4]
  研究報告 [3/3]
  考古題 [27/27]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:33(19.64%)
  含全文筆數:144(85.71%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:144(100.00%)
  下載大於100次:121(84.03%)
  檔案下載總次數:147897(10.51%)

  最後更新時間: 2019-11-17 20:52


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 97. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Blundell, David   [1/1]
  Busser, Rik De   [2/2]
  Chan, I-Chi [1/1]
  Chen, Jing-Perng [1/1]
  Chen, Ying-Chun [2/2]
  Chen, Yu-Hsuan [1/1]
  Chen, Yupin [2/2]
  Chiang, Kan-Hsueh [2/2]
  Chiang, Shu-Mei [1/1]
  Chiu,Yunyi [1/1]
  Chou, C.-J. [1/1]
  Chou, Chuing Prudence   [1/1]
  Chui, Kawai [2/2]
  Dan Higinbotham [1/1]
  Deng, Dun-Hong [1/1]
  He, Chuansheng [1/1]
  Her, One-Soon   [45/45]
  Hsiao, E. Yu-Chau   [1/1]
  Hsiao, Yu-Chau   [3/3]
  Hsiao, Yu-Chau E.   [2/2]
  Hsiao, Yuchau E.   [10/10]
  Hsieh,Chen-Tien [1/1]
  Hsieh, Ming-Che [1/1]
  Hu, Xiaoshi [1/1]
  Huang, Chih Ying [1/1]
  顯示項目1-25 / 97. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋