English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 88987/118693 (75%)
Visitors : 23570463      Online Users : 265
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  國科會研究計畫 [50/50]
  專書/專書篇章 [35/45]
  會議論文 [56/177]
  期刊論文 [144/168]
  校務發展計畫 [4/4]
  研究報告 [3/3]
  考古題 [27/27]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:22(9.48%)
  含全文筆數:229(98.71%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:217(94.76%)
  下載大於100次:213(93.01%)
  檔案下載總次數:1085512(76.90%)

  最後更新時間: 2019-12-12 21:40


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目151-175 / 436. (共18頁)
  << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Shun-chieh Lu [1/1]
  Su, Yu-Han [1/1]
  Sun,Yu-chieh [1/1]
  Sung,Kai lin [1/1]
  Sung, Kailin [1/1]
  Syu, Yuan Jhen [1/1]
  Sze-ting Wei [1/1]
  Tai, Huei-Zhi [1/1]
  Tang, Marc [1/1]
  Teng, Shou Tun [1/1]
  Tracy Chang, Ching-Hsiu [1/1]
  Tsai, Wan-Ling [1/1]
  Tsai, Yu Lun [1/1]
  Tseng, Hui-Hsin [1/1]
  Tseng, Hui-Lan [1/1]
  Tsung-pin Chen [1/1]
  Tung, Chi-Mei [1/1]
  Wang, Hsiao Ching [1/1]
  Wang, Hsiao Tzu [1/1]
  Wang,Hsin-pin [1/1]
  Wang, Hsiu-Ju [1/1]
  Wang, Li Ting [1/1]
  Wang, Pei-yu [1/1]
  Wang, Wei [1/1]
  Wang, Wei-Chung [1/1]
  顯示項目151-175 / 436. (共18頁)
  << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋