English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 88866/118573 (75%)
Visitors : 23552926      Online Users : 193
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection

  國科會研究計畫 [36/36]
  學位論文 [73/73]
  專書/專書篇章 [23/29]
  會議論文 [9/141]
  期刊論文 [133/238]
  研究報告 [1/23]
  考古題 [29/29]

  Community Statistics


  近3年內發表的文件:36(6.33%)
  含全文筆數:304(53.43%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:294(96.71%)
  下載大於100次:271(89.14%)
  檔案下載總次數:785004(0.57%)

  最後更新時間: 2019-12-07 16:30

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 177. (共8頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Cai, Yu-Zhe [1/1]
  Chang, Chih Ming [1/1]
  Chang, Kai-Po [1/1]
  Chang, Ya Chu [1/1]
  Chao,Shin-Ru [1/1]
  Chen, Hsiang [1/1]
  Chen, Shu-Chuan [1/1]
  Chen, Wan Yu [1/1]
  Chen,Yu Chin [1/1]
  Cheng, Chia-yu   [8/8]
  Chiao, Hsiao-Yun   [4/4]
  Chiu, Tzuwei [1/1]
  Chou, Ling Hua [1/1]
  Du, Yi Jin [1/1]
  Hsiao, Ya Ting [1/1]
  Hsu, HSiang-Sheng   [10/10]
  Hsu, Hsin Yu , [1/1]
  Huang, Chen Wei [1/1]
  Huang,Ching-jung   [6/6]
  Huang, Hsuan-Chang   [1/1]
  Huang, Ya Wen [1/1]
  Hung, Wei Hsiang [1/1]
  Hung, Yi-Fan [1/1]
  Jhang, You Ding [1/1]
  Juan, Yu Hsuan [1/1]
  顯示項目1-25 / 177. (共8頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋