English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 88613/118155 (75%)
Visitors : 23474947      Online Users : 258
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection

  期刊論文 [178/178]

  Community Statistics


  近3年內發表的文件:12(6.74%)
  含全文筆數:178(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:177(99.44%)
  下載大於100次:0(0.00%)
  檔案下載總次數:1525(0.00%)

  最後更新時間: 2019-11-17 03:19

  Top Upload

  Loading...

  Top Download

  Loading...

  RSS Feed RSS Feed
  Jump to: [Chinese Items]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   

  Showing items 1-25 of 228. (10 Page(s) Totally)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  View [10|25|50] records per page
  Author Name No. of items
  Akiko, Matsuura [1/1]
  Akira, Konita [1/1]
  Chang, Chia-Hao [1/1]
  Chang, Chih-Wei [2/2]
  Chao, Yi-Hsun [1/1]
  Chen, Chang-Wei [1/1]
  Chen, Chia-Pei [2/2]
  Chen, Kuan-Jen [3/3]
  Chen, Lien-Yu [1/1]
  Chen, Shih-Wei [1/1]
  Chen, Yen-Fen [1/1]
  Chen, Yi-Hsing [2/2]
  Chen, Zhen-Xiang [3/3]
  Cheng, Yang-Shing [1/1]
  Chiu, Ping-Han [1/1]
  Chiu, Wen-Hao [1/1]
  Chou, Chun-Yen [1/1]
  Chou, Hsiu-Huan [1/1]
  Chuang, Ching-Ya [1/1]
  Fan, Yu-Cheng [1/1]
  Fung, Tin-Lok [2/2]
  Han, Hsiang-Chung [1/1]
  Ho, Chia-Hsing [2/2]
  Hong, Ke-Jun [1/1]
  Hsiao, Hsuan-Chu [1/1]
  Showing items 1-25 of 228. (10 Page(s) Totally)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  View [10|25|50] records per page

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback