English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 88613/118155 (75%)
Visitors : 23476095      Online Users : 312
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  政大機構典藏 > 文學院 > 中國文學系 > 學位論文 >  Item 140.119/114160
  Please use this identifier to cite or link to this item: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/114160


  Title: 王龍谿學述
  Authors: 許宗興
  Contributors: 中國文學研究所
  曾昭旭
  許宗興
  Date: 1982
  Issue Date: 2017-10-26 16:50:34 (UTC+8)
  Abstract: 本論文有其著重處,亦有其不能兼顧者,作前言以明之:
  一、本論文特重分析-中國哲學向不喜用清晰字詞表達,此固為中國哲學特色,但亦是其不足處;因表達工具之模糊,將間接造成義理之籠統;本論文有見於此,故採分析法以為補足此一缺失之嘗試:首明其整全義理之份位,再分析字詞之可能意含,然後據整全義理,以確定字詞之確切意含,并分辨出字詞之其他不當用法;待每一字詞意含界定後,再本此已界定之清晰字詞,以說明其本來義理,如此便可剝落一切歧出誤解,以使本然義理得顯;且經此分析所得之義理,必更有助於義理之清楚把握。再者,一切論辯,每多起於同一語詞之不同用法,經此一工作之釐清,亦將可解消甚多無必要之爭辯,且使各個不同之義理,皆得其份位,并見出其與其他義理間之關係;此分析法所可有之優點。或謂用清晰概念說解中國哲學,有其不相應處,此則為一種誤解;凡可說者皆可用分析法使概念清晰,然後用清晰之概念將義理說得更明白;凡不可說者,任何人皆不得說。亦即分析法之缺點,實即語言文字之限度;語言文字既不可廢,分析法亦將永有其必要性。此種特重分析法以研究中國義理學為本論文之特色一也。
  二、本論文又重實質內容-分析法只是外在表式,若無体驗奠基以進入宋明儒之內在生命,則一切之言詮表式仍只是語言遊戲,無法相應於宋明儒學;本生駑鈍,並無悟之体驗,故只得借助於修行者之印証,然後本此理會再去理解龍谿學,雖非親身經驗,要亦有所本也。此中尤以借助禪佛之修養法為多;按儒釋固各有其義理,但就心性修養而論,似皆相通,此本論文所以大膽借路佛學也。而此種實質內容之重視,亦本論文之另一特色也。
  三、本論文亦重系統性-在章節之編排,內容之先後,力求前後関連,上下一貫,系統分明,使不致有混亂矛盾之生,此本論文之理想也。為是,故每一章節小目前,輒設引言,一者上繫於論文之主旨,一者下開此章節之大要,使條理清楚可觀,此亦本論文之特色之一。
  四、本論文以追求真為主,初未顧及世俗之所謂「善」;為是,故於陽明及當代儒者間有批判,惟此批判仍是立基於義理立場而言,並非情緒意氣之爭,讀者當逆志以求也。
  五、本論文重在表顯龍谿學,除龍谿外,僅及於龍谿之師-陽明,與同門各家異同;而未述及龍谿之門弟子及其影響於後世者;此實有所重,亦有所不能兼顧也。
  六、本論文不重歷史淵源之敍述,此固有其不足在,但實亦不得已。欲將先儒之說盡用清晰概念表顯,固非生力所及,故不敢冒然從事,以防棼亂不契;且如此作,亦將大增篇幅,亦非生所可負荷;故兄涉及與前賢義理相関處,略皆割愛,僅單就龍谿以言龍谿。其次,時代背景之考察,因與內聖學関係不重,且學者著論較多,為免增篇幅,亦多不載。
  七、本論文以述龍谿為主,偶亦及於陽明;關於陽明龍谿之作,學者所論甚多,本論文無暇一一辨明其異同,故不多引。若有引及,亦以牟宗三先生,唐君毅先生及勞思光先生等為主,其他僅偶稍提及。至於前賢時儒之稱謂,本論文為防煩多,以不加先生為原則;至若時賢中,有集軍生之力以洽中國哲學者,亦不敢以名稱,權加先生,微表敬意。
   以上七項是本論文之特點及不足處,因作此申明。
  序言
  前言1
  第一章 龍谿生平及著作1
  第一節 龍谿生平1
  1.名氏年籍與先世1
  2.廿四歲拜師前之階段1
  3.廿四歲以後拜師悟道階段2
  4.從宦及孕育醇化階段7
  5.週遊講會傳揚師說階段8
  第二節 龍谿著作16
  1.龍谿王先生全集16
  2.大象義述18
  3.中鑒錄18
  第二章 龍谿師承24
  第一節 陽明學概說24
  1.陽明學之內外因緣24
  2.陽明學之發展歷程27
  第二節 心即理28
  1.心即理說之緣起29
  2.陽明言心與言理之分析30
  (1)陽明言心之分析30
  i 本心30
  ii 認知心30
  iii 情識心31
  Ⅳ 行為主使義之心32
  (2)陽明言理之分析32
  i 本心之理32
  ii 認知心所對之理33
  3.心即理說之意含34
  4.心即理說之不足討論35
  第三節 知行合一36
  1.陽明知行合一說之複雜性37
  2.陽明言及知行合一之六義38
  (1)以意為知;以意之實現為行39
  (2)以良知為知;以良知之實現為行39
  (3)以理論為知;以理論之實現為行40
  (4)以意識為知;以意向性為行41
  (5)以良知為知;以良知之呈顯為行42
  (6)以行為後之經驗為知;以行為之過程為行43
  3.陽明知行合一說之確切意含44
  第四節 致良知45
  1.致良知為晚年宗說45
  2.第二義之致良知46
  3.第一義之致良知48
  第五節 陽明學說綜論49
  1.陽明義理之衡定49
  2.陽明學之價值-存在之必要性51
  3.陽明義理之不足處53
  第三章 龍谿學析論60
  第一節 本體論60
  1.本體與工夫61
  2.良知63
  (1)良知說之源流64
  (2)良知之性相64
  i 良知之外在特性64
  甲、良知人所本具65
  乙、良知聖凡同具65
  丙、良知永不磨滅66
  丁、良知之隱微性66
  戊、良知之堅靱性67
  ii 良知之內在屬性68
  甲、良知之空無性68
  乙、良知之虛靈感應性69
  丙、良知之知善知惡性69
  (3)良知與一切事為之関係-一本之學73
  i 良知是存有之基礎73
  ii 良知與易74
  iii 良知(德業)與舉業75
  Ⅳ 良知與了生死76
  3.未發與已發78
  4.動靜寂感83
  5.良知與體用之關係85
  6.心即理87
  7.四無與四有88
  (1)四有四無說之可信度88
  (2)四有與四無是一是二之問題91
  (3)四有之義理試探95
  i 無善無惡心之體96
  ii 有善有惡意之動104
  iii 知善知惡是良知106
  Ⅳ 為善去惡是格物109
  Ⅴ 四有之義理衡定110
  Ⅵ 四有之不究竟處及龍谿之批評112
  (4)四無之義理試探116
  第二節 工夫論119
  1.工夫論概說119
  (1)關於悟之問題119
  i 悟之重要性120
  ii 悟之不可言說性121
  iii 入悟之途徑122
  (2)頓與漸124
  (3)先天與後天130
  (4)本質工夫與助緣工夫141
  2.工夫指點141
  (1)本質工夫141
  i 從一念入微處討生死141
  ii 自信本心142
  iii 戒慎恐懼143
  IV 保任提醒144
  Ⅴ 直心以動145
  Ⅵ 慎獨146
  Ⅶ 知行合一147
  Ⅷ 對大學八條目之詮釋148
  甲、陽明對八條目之詮釋148
  乙、龍谿對八條目之詮釋152
  (2)助緣工夫159
  i 茫蕩與立志159
  ii 外與內160
  iii 義襲與集義163
  Ⅳ 世情雜念與靜坐167
  Ⅴ 私欲與去欲170
  Ⅵ 氣魄勝心為善心與空無之學171
  甲、空無之學為吾儒本有174
  乙、包荒之學175
  丙、淡176
  丁、忘176
  戊、無心177
  己、空178
  第四章 龍谿在王門中之地位-兼論王門各家異同185
  第一節 王門概說186
  第二節 江右王門186
  1.鄒東廓188
  2.聶双江羅念菴191
  3.劉兩峯劉師泉與王塘南194
  第三節 浙中王門-徐愛及錢緒山196
  第四節 泰州學派197
  1.王心齋197
  2.羅近溪201
  第五節 龍谿與江右聶双江之辯討論202
  1.現成良知之討論203
  2.未發已發寂感問題之討論209
  3.証体思想討論211
  4.格物有無工夫討論215
  第六節 龍谿在王門中之地位216
  結論-龍谿在中國義理學史中之地位223
  1.宋以前義理學史概述223
  2.宋明儒學發展大略224
  3.陽明義理之不足處及龍谿之調適上遂226
  Description: 國立政治大學
  中國文學研究所
  碩士
  70
  Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002007470
  Data Type: thesis
  Appears in Collections:[中國文學系] 學位論文

  Files in This Item:

  File Description SizeFormat
  index.html0KbHTML235View/Open


  All items in 政大典藏 are protected by copyright, with all rights reserved.


  社群 sharing

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback