English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 71578/104447 (69%)
造訪人次 : 19180055      線上人數 : 618
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子社群

  第 28 屆國際資訊管理學術研討會 [175/175]

  鄰近社群


  2016論文 [142/143]
  2015論文 [66/66]
  2014論文 [87/89]
  2013論文 [31/31]
  2012論文 [30/30]
  2011論文 [38/39]
  2010會議論文 [333/334]
  2009之前 [62/62]

  社群統計


  近3年內發表的文件:175(100.00%)
  含全文筆數:175(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:175(100.00%)
  下載大於100次:0(0.00%)
  檔案下載總次數:1442(0.00%)

  最後更新時間: 2017-09-27 03:44

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 386. (共16頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Cai, Chung-Jhih [1/1]
  Chen, Jia-Xiang [1/1]
  Chen, Lin Chih [1/1]
  Chen, Wei-Chih [1/1]
  Chen, Yi-Chieh [1/1]
  Cheng, Fei-Fei [4/4]
  Chou, Chen-Huei [1/1]
  Chuang, Shih-Hsiung [1/1]
  Ho, Bruce C.T. [1/1]
  Hsieh, Ying Jiun [1/1]
  Hsu, Chung-Chian [2/2]
  Huang, Yen Pu [1/1]
  Jhang, Ting-Jia [1/1]
  Lee, Chiu Wei [1/1]
  Li, Nian-Zu [1/1]
  Liao, Hsiu-Li [1/1]
  Liu, Pei-His [1/1]
  Munkhbat, Khas Erdene [1/1]
  Shih, Ching-Hsien [1/1]
  Tan, Meng-Jin [1/1]
  Wang, Hao-Cheng [1/1]
  丁皓東 [1/1]
  仝立達 [1/1]
  伍廷蔚 [1/1]
  何宜靜 [1/1]
  顯示項目1-25 / 386. (共16頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋