English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 76143/106481 (72%)
造訪人次 : 19554324      線上人數 : 421
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [33/33]

  鄰近社群


  第1期 [13/13]
  第2期 [16/16]
  第3期 [11/11]
  第4期 [15/15]
  第5期 [14/14]
  第6期 [14/14]
  第7期 [14/14]
  第8期 [14/14]
  第9期 [22/22]
  第10期 [16/16]
  第11期 [13/13]
  第12期 [13/13]
  第13期 [12/12]
  第14期 [16/16]
  第15期 [24/24]
  第16期 [13/13]
  第17期 [10/10]
  第18期 [12/12]
  第19期 [15/15]
  第20期 [12/12]
  第21期 [14/14]
  第22期 [13/13]
  第23期 [12/12]
  第24期 [12/12]
  第25期 [11/11]
  第26期 [14/14]
  第27期 [16/16]
  第28期 [10/10]
  第29期 [16/16]
  第30期 [17/17]
  第31期 [13/13]
  第32期 [16/16]
  第33期 [11/11]
  第34期 [7/7]
  第35期 [15/15]
  第36期 [15/15]
  第37-38期 [13/13]
  第39期 [13/13]
  第40期 [12/12]
  第41期 [11/11]
  第42期 [17/17]
  第43期 [15/15]
  第44期 [10/10]
  第45期 [11/11]
  第46期 [17/17]
  第47期 [18/18]
  第48期 [15/15]
  第49期 [14/14]
  第50期 [17/17]
  第51期 [13/13]
  第52期 [12/12]
  第53期 [11/11]
  第54期 [13/13]
  第55期 [18/18]
  第56期 [12/12]
  第57期 [8/8]
  第58期 [15/15]
  第59期 [9/9]
  第60期 [11/11]
  第61期 [25/25]
  第62期 [15/15]
  第63期 [23/23]
  第64期 [22/22]
  第65期 [22/22]
  第66期 [29/29]
  第67期 [38/39]
  第69期 [36/36]
  第70期 [26/26]
  第71期 [22/22]
  第72期 [33/33]
  第73期 [27/27]
  第74期 [12/12]
  第75期 [19/20]
  第76期 [15/15]
  第77期 [16/16]
  第78期 [17/17]
  第79期 [9/9]
  第80期 [4/4]
  第81期 [8/8]
  第82期 [5/5]
  第83期 [7/7]
  第84期 [11/11]

  社群統計


  近3年內發表的文件:0(0.00%)
  含全文筆數:33(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:33(100.00%)
  下載大於100次:33(100.00%)
  檔案下載總次數:105642(0.09%)

  最後更新時間: 2017-12-18 15:41

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-50 / 74. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chan, Jason C. [1/1]
  Chang, Shyh-jye [1/1]
  Chao, Chien-Min   [1/1]
  Chen, Danny J.H. [1/1]
  CHEN, Liang-chi [1/1]
  Chien, Yu-Fen   [1/1]
  Fujii, Shizue   [1/1]
  Han, Chien [1/1]
  Hou, Nai-Huei [1/1]
  Hsieh, Yun-Fei [1/1]
  Hsu, Yen-shan [1/1]
  Huang, Te-Pei   [1/1]
  Hwang, Dar-Yeh [1/1]
  Hwang, Jen-Te   [1/1]
  Jiang, Joseph P. L. [1/1]
  Lan, Ke-Jeng [1/1]
  Lee, Hwei-Yuan [1/1]
  Lia, Jerry [1/1]
  Lin, Bor-Ing [1/1]
  Lin, Chu-Chia   [1/1]
  Liu, Chien-Chi [1/1]
  Liu, Mei-chun   [1/1]
  Liu, Ycong-ahan [1/1]
  Phillips, Brian David [1/1]
  Shaw, Chong-Hai [1/1]
  TIO, Sunbun [1/1]
  Tsai, Che-Mao [1/1]
  Tsai, Kuen-hug [1/1]
  Wang, Hsin-Ling [1/1]
  Wu, Berlin   [1/1]
  Wu, Chyung-En [1/1]
  Wu,Te Mei [1/1]
  Yao, Shin-Tai [1/1]
  Yeh, Chieh-Yue [1/1]
  Yen,Liang Kung   [1/1]
  Yu, Chwo-Ming Joseph   [1/1]
  于卓民   [1/1]
  伯萊恩 [1/1]
  侯迺慧 [1/1]
  劉勇杉 [1/1]
  劉建基   [1/1]
  劉梅君   [1/1]
  吳德美   [1/1]
  吳柏林   [1/1]
  吳瓊恩   [1/1]
  姚興台 [1/1]
  張世杰 [1/1]
  徐燕山   [1/1]
  李惠圓 [1/1]
  林伯英 [1/1]
  顯示項目1-50 / 74. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋