English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 88866/118573 (75%)
Visitors : 23552928      Online Users : 194
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:0(0.00%)
  含全文筆數:25(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:25(100.00%)
  下載大於100次:25(100.00%)
  檔案下載總次數:11371(100.00%)

  最後更新時間: 2019-12-07 16:31


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 62. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Chih-Chiang [1/1]
  Chang, Chin-Hwa [1/1]
  Chang, Chin-Oh   [1/1]
  Chang, Chun-Shyong [1/1]
  Chang, Fu-Hwa   [1/1]
  Chen, Li-Wan [1/1]
  Chen, Long-Chie [1/1]
  Hang, Thaddeus T'ui-chieh [1/1]
  Hsu, Cheng [1/1]
  Huang, Jen-Te   [1/1]
  Huang, Jihn-Jinng [1/1]
  Huang, Teh-Fu [1/1]
  Lai, Pi-Ying [1/1]
  Lin, Chao-Tai [1/1]
  Lin, Hsien-Tzung [1/1]
  Liu, Hsing-Han [1/1]
  Ma, Hsin-Hsing [1/1]
  Shih, Ya-Hui [1/1]
  Sun, Pen-Chu   [1/1]
  Tang, Jyh-Min   [1/1]
  Tseng, Chun-Hai [1/1]
  Tu, Wei-Yun [1/1]
  Tuan, Chia-Feng [1/1]
  Tung, Chin-Yu [1/1]
  Wang, Chin-Hwa [1/1]
  顯示項目1-25 / 62. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋