English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 88866/118573 (75%)
Visitors : 23552954      Online Users : 201
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection

  期刊論文 [79/79]

  Community Statistics


  近3年內發表的文件:0(0.00%)
  含全文筆數:79(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:79(100.00%)
  下載大於100次:67(84.81%)
  檔案下載總次數:29927(0.02%)

  最後更新時間: 2019-12-07 16:48

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 171. (共7頁)
  1 2 3 4 5 6 7 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Ly-yun [1/1]
  Chang, Yao-Jen,   [1/1]
  Chang, Yuh-Shihng [1/1]
  Chao, Daniel Ting-Huei [1/1]
  Chao, Yaly [1/1]
  Chen, Chun-Fu [1/1]
  Chen, Chung Sheng [1/1]
  Chen, Hsiang [1/1]
  Chen, Ming-Chu [1/1]
  Chen, Ping-Hung [2/2]
  Chen, Yann-Chiou [1/1]
  Chen, Yann-Long [1/1]
  Chen, Yi-Hsiang [1/1]
  Cheng, Hamilton Chung-ming [1/1]
  Cheng, Lichi [1/1]
  Chien, Su-Ju [1/1]
  Chin, Li-Li [2/2]
  Ching, Chung-Yaw [1/1]
  Chiu, Eve [1/1]
  Fang, Feng-Chyi [1/1]
  Fang, Zhi-Kuang [1/1]
  Hou, Gee-chin   [1/1]
  Hsieh, Tsung-Fan [1/1]
  Hsiung, James C. [1/1]
  Hsu, Ching-Jou [1/1]
  顯示項目1-25 / 171. (共7頁)
  1 2 3 4 5 6 7 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋