English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 71578/104447 (69%)
造訪人次 : 19178958      線上人數 : 617
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [93/95]

  社群統計


  近3年內發表的文件:5(5.26%)
  含全文筆數:93(97.89%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:93(100.00%)
  下載大於100次:37(39.78%)
  檔案下載總次數:10601(0.01%)

  最後更新時間: 2017-09-26 16:46

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目51-75 / 256. (共11頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Huang, Yu-Fang [1/1]
  Huang, Yu-Ting [1/1]
  Hung, Hung-Chih [4/4]
  Hwang, Jin-Tsong [4/4]
  Ke, Yu-Chang [1/1]
  Ku, Ming-Her [1/1]
  Lai, Pi-Ying [1/1]
  Lai, Shih-Kung [7/7]
  Lai, Shin-Kung [1/1]
  Lai, Tsung-Yu   [1/1]
  Laing, Jen-Hsu [1/1]
  Lan, I-Chih [1/1]
  Lan, Yi-Chi [1/1]
  Lee, Chen-Jai [6/6]
  Lee, Chien-Ming [1/1]
  Lee, Chun-Chang [3/3]
  Lee, Chung-Chang [1/1]
  Lee, Huei-Yuan [2/2]
  Lee, Su-Shin [1/1]
  Lee, Yung-Lung [1/1]
  Lei, Tsu-Chiang [1/1]
  Liang, Bang-Kuen [1/1]
  Liang, Chih-Min [1/1]
  Liang, Ren-Shiuh [1/1]
  Liao, Ben-Chuan [1/1]
  顯示項目51-75 / 256. (共11頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋